• Maestro Goterris, 11 12540 Vila-real
  • info@regvila.com
  • Oficinas +34 964 521 995 / Averías 653 950 906
  • Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00h

CANAL ÉTICO DE INFORMACIÓN

Si ya ha registrado una denuncia en nuestro canal y quiere consultar el estado o enviar un mensaje, introduzca el número de ID:
Archivo evidencias (extensión pdf)
(1) Segons el Reglament (UE) 2016/679 i la seua normativa de desplegament de protecció de dades de caràcter personal, us informem que la Comunitat de Regants de Vila-real tractarà les vostres dades per als fins d’aquesta sol·licitud segons la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la legislació sectorial que poguera correspondre; posteriorment es mantindran amb fins d’arxiu en interés públic. Les vostres dades són necessàries per a tramitar la vostra sol·licitud i autoritzeu la Comunitat a comprovar-les i completar les dades necessàries per a aquesta, amb la consulta dels arxius propis i els d’altres administracions públiques que siguen necessaris. Aquestes no se cediran a cap tercer excepte per obligacions legals i a aquelles administracions públiques que foren les destinatàries del tractament. Per a exercir els vostres drets, us heu d’adreçar per escrit a la Comunitat de Regants de Vila-real a l’adreça que figura a la capçalera. El dret de reclamació podeu exercir-lo davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades, podeu escriure a l’adreça següent personal@regvila.com Según el Reglamento (UE) 2016/679 y su normativa de desarrollo de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la Comunidad de Regantes de Vila-real tratará sus datos para los fines de esta solicitud según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la legislación sectorial que pudiera corresponder; posteriormente se mantendrán con fines de archivo en interés público. Sus datos son necesarios para tramitar su solicitud y autoriza a la Comunidad a comprobarlos y completar los datos necesarios para la misma, consultando sus propios archivos y los de otras AAPP que sean necesarios. No se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas AAPP que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos diríjase a la Comunidad de Regantes de Vila-real a la dirección que verá en el membrete. El derecho de reclamación puede ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos escriba a personal@regvila.com
(2) Adjunteu full de representació. / Adjuntar hoja de representación.